ประเภท : ประกวดราคา / จัดซื้อ จัดจ้าง
  • ประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผลิตสีื่อวีดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับนักเรียน จำนวน 30 เครื่อง[อ่าน : 37 ครั้ง]